งานปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย

ผ่านไปกับอีก 1 งานที่แสนประทับ ที่ สปท. หลักสูตรนายพล งานปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย(เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีความภาคภูมิใจสูงสุด ของร้านเจ๊ภา คนสวย รังสิตคลองสาม)

    Leave Your Comment Here